• 9 Book Library Literature Bookshelf - Kollinger / Pixabay

  Dla autorów

Zasady publikowania w „Pracach Historyczno-Archiwalnych”

 1.  Na łamach czasopisma „Prace Historyczno-Archiwalne”” publikujemy rozprawy i artykuły, źródła i materiały, recenzje i omówienia, kronikę wydarzeń naukowych.
 2. Przyjmujemy do druku teksty w językach polskim i ukraińskim oraz w językach kongresowych. Do tekstu prosimy dołączyć:
  • podstawowe informacje o autorze: tytuł, stopień naukowy
  • nazwę i adres macierzystej instytucji naukowej
  • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
 3. Materiały prosimy przesyłać na adres: pha.redakcja@rzeszow.ap.gov.pl
 4. Redakcja zamieszcza:
  1. artykuły o objętości do 30 stron maszynopisu.
  2. teksty źródłowe o objętości do 20 stron maszynopisu;
  3. recenzje merytoryczne, oceniające i polemiczne, o objętości do 5 stron maszynopisu;
  4. informacje o książkach o objętości do 2 stron maszynopisu.
 5. Wymogi techniczne: Rozprawy, artykuły oraz materiały źródłowe powinny zawierać:
  1. teksty w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej;
  2. bibliografię
  3. streszczenie w języku polskim i angielskim (około 850-950 słów)
  4. słowa kluczowe (nie więcej niż 5)
  5. maszynopis przygotowany z zachowaniem interlinii i marginesu po lewej stronie;
  6. strona znormalizowanego maszynopisu obejmuje 30 wersów tekstu z ok. 60 znakami w wersie (1800 znaków na stronie);
  7. opis źródeł w przypisie dostosowany do przedstawionego poniżej wzoru:

Książka:
K. Ślusarek, Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Kraków 1994, s. 50.
Ibidem, s. 51.
K. Ślusarek, Drobna szlachta..., s. 55.
Artykuł w książce:
P. Franaszek, Rolnictwo galicyjskie na przełomie XIX i XX wieku – stagnacja czy
rozwój? [w:] Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, red. A. Kołodziejczyk i
W. Paruch, t. l, Warszawa 2002, s. 472.
Ibidem, s. 474.
P. Franaszek, Rolnictwo galicyjskie..., s. 477.
Artykuł w czasopiśmie:
A. Wrzyszcz, Z działalności niemieckiego Sądu Specjalnego w Radomiu w latach
1939-1945, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2001, t. LIII, z. 1, s. 327.
Ibidem, s. 330.
A. Wrzyszcz, Z działalności..., s. 335.
Rękopis biblioteczny:
BJ, rkps 1234, k. 11-12.
Rękopis archiwalny:
APRz., Archiwum Lubomirskich, sygn. 124, s. 100.
Ibidem, s. 103.

 1. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bądź skrótów w tekstach
  artykułów, po uprzednim uzgodnieniu z autorami.
 2. Publikacje w „Prace Historyczno-Archiwalne” nie są płatne Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.