• 9 Audit Accounting Ledger Figures - Tumisu / Pixabay

  Dla recenzentów

Procedura recenzji zewnętrznej zgłoszonych tekstów

Procedurze recenzyjnej podlegają teksty nadesłane do opublikowania w działach artykuły i rozprawy, źródła i materiały oraz obszerne artykuły recenzyjne – zgodnie z zaleceniami MNiSW. Recenzje sporządzane są przez specjalistów, których zakres specjalizacji obejmuje problematykę poruszaną w recenzowanym tekście. Podstawą przygotowania recenzji każdego tekstu jest specjalny formularz (załącznik 5), a procedura przebiega z zachowaniem poufności i obustronnej anonimowości.

Etapy procedury recenzyjnej

 1. Wstępna kwalifikacja tekstu (dokonuje Redakcja). Na tym etapie podejmowana jest decyzja o odrzuceniu lub dopuszczeniu do dalszej procedury. Rezygnacja z publikacji obejmuje w szczególności:
  - teksty publikowane wcześniej zarówno w formie tradycyjnej jak i umieszczone w Internecie;
  - teksty, w których stwierdzono naruszenie praw autorskich;
  - teksty zawierające niesygnalizowane zapożyczenia z innych opracowań;
  - teksty stanowiące streszczenia lub kompilacje tekstów wcześniejszych, zarówno własnych jak i obcych;
  - teksty o małej wartości merytorycznej.
 2. Przekazanie tekstu do recenzji (formularz – recenzja zewnętrzna).
 3. Ponowna weryfikacja po otrzymaniu uwag recenzyjnych.
 4. Przesłanie tekstu Autorowi w celu uzupełnienia tekstu lub ustosunkowania się do uwag i sugestii wynikających z recenzji. Na tym etapie Autor może podjąć decyzję o wycofaniu tekstu, lub w przypadku braku akceptacji ze strony Autora Redakcja może odstąpić od publikacji.
 5. Ostateczna redakcja tekstu.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo korekty merytorycznej tekstu w uzgodnieniu z Autorem, na każdym etapie od pierwszego (pkt.1) począwszy.

 

Załączniki:

recenzja zewnętrzna