• 9

    Zeszyt 33

Prace Historyczno - Archiwalne tom XXXIII

ISSN: 1231-3335

DOI: 10.30657/pha.33.2021

 

Całość do pobrania: PDF

 

Artykuły i opracowania

Олександр Козій, Оксана Горбачик
Ставлення царського уряду до дрібної польської шляхти Поділля в 30-х роках ХIХ столiття.  PDF

Jakub Bodaszewski
Kultura ludowa Rzeszowiaków przełomu XIX i XX wieku – wybrane zagadnienia. PDF

Jacek Marian Hołub
Garnizon wojskowy w Jarosławiu w latach 1782–1939 PDF

Sławomir Wnęk
Społeczność Strzyżowa nad Wisłokiem w okresie autonomii galicyjskiej oraz w II Rzeczypospolitej PDF

Zenon Andrzejewski
Zarys dziejów przemyskiego Towarzystwa Prawniczego 1872–1939. Przyczynek do historii galicyjskich stowarzyszeń prawniczych PDF

Tadeusz Ochenduszko
Egzaminy dojrzałości w galicyjskich szkołach realnych w latach 1872/73 –1917/18   PDF

Arkadiusz Machniak
W służbie państwa i narodu. Hrabia Franciszek Xawery Pusłowski i jego działalność polityczno-społeczna  PDF

Rafał Kolano
Dzieje Ukrainy w myśli historycznej Osypa Nazaruka (1883–1940)  PDF

Krzysztof Śmiechowski
Ideologiczny fundament ukraińskiego towarzystwa „Sokił” (1894–1914), cz. I: Cel, obowiązki, „przykazania”  PDF

Tadeusz Zych
Jeniec cywilny Marian Ruzamski w Charkowie w latach 1914–1918   PDF

Dariusz Półćwiartek
Udział ludowców powiatu niżańskiego w wyborach parlamentarnych w latach 1919–1928 PDF

ks. Józef Mandziuk
Czasopismo „Nasza Przyszłość” w służbie idei Polski mocarstwowej PDF

Szymon Pacyna
Podobwód AK Sędziszów–Ropczyce „Sława” PDF

Krystian Propola
Galician Tzadikim in the Light of Russian-language Jewish Press. On the Example of the Online Edition of the ‘Yevreiski Mir’ Newspaper PDF

Ewa Koper
Rotunda – pierwsze upamiętnione miejsce martyrologii na Zamojszczyźnie PDF

Robert Borkowski
Franciszek Kotula, jego ród i rodzina PDF

 

Materiały i źródła

Юрій Стецик
Cудово-майнові акти добромильського монастирського фільварку у Перемишлі (1734–1748 рр.) PDF

Dariusz Jacek Fudali
Naczelnicy więzienia przy Sądzie Grodzkim w Jarosławiu, specyfika ich służby na podstawie wybranych przykładów, lata 1944–1946  PDF

 

Recenzje

Bogdan Stępień
Barbara Faron, Piastówny na tronach Europy, Wydawnictwo Astra s.c., Kraków 2019 PDF

Wacław Wierzbieniec
Marta Kubiszyn, Adam Kopciowski, Żydowski Lublin. Źródła – obrazy – narracje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021 PDF

Rafał Kolano
Kathryn Ciancia, On Civilization’s Edge. A Polish Borderland in the Interwar World, Oxford University Press, New York 2021 PDF

Tomasz Sumara
Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: Lata 1917–1939, t. X, red. Stanisław Stępień, Wyd. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, Przemyśl 2020 PDF

Wacław Wierzbieniec
Seria wydawnicza: Żydzi. Polska. Autobiografia realizowana w ramach projektu „Kanon literatury wspomnieniowej Żydów polskich” przez Katedrę Judaistyki im. Tadeusza Taubego na Uniwersytecie Wrocławskim PDF

 

Sprawozdania

Magdalena Szajna
„Archiwum Rodzin Przybosiów i Mikoszów” – wystawa w Archiwum Państwowym w Rzeszowie PDF

Maria Ficak
„Ikona” – wystawa w kaplicy byłego greckokatolickiego seminarium w Przemyślu  PDF

Maria Ficak
„2021 rok – 30-lecie odnowionej »Szaszkewycziwki«” – sprawozdanie i wystawa PDF

 

Wspomnienia/Pro memoria

Jan Draus
Wspomnienie o biskupie Janie Niemcu PDF

Izabella Frużyńska
„Człowiek nie jest ptakiem…”. Ksiądz Infułat Stanisław Mac (1936–2020) we wspomnieniach przyjaciół, przełożonych i współpracowników PDF