• 9

    Zeszyt 35

Prace Historyczno - Archiwalne tom XXXV

ISSN: 1231-3335

DOI: 10.30657/pha.35.2023.02

 

Całość do pobrania: PDF

PHA T35 mniejszy plik: PDF

 

Artykuły i opracowania

Michał Lewandowski
Metryka Marcina Jerzego Lubomirskiego. Przyczynek do genealogii Lubomirskich.  PDF

Wacław Wierzbieniec, Sławomir Wnęk
Z dziejów środowiska ziemiańskiego powiatu strzyżowskiego do połowy XX wieku. Przyczynek do dalszych badań  PDF

ks. Jan Mandziuk
Zarys dziejów Krakowskiej Szkoły Położnych PDF

Krzysztof Śmiechowski
Ideologiczny fundament ukraińskiego Towarzystwa „Sokił” (1894–1914), cz. III: Sztandar Towarzystwa, sokilski hymn i odznaki organizacyjne PDF

Janusz Kujawa
Antoniego Żulińskiego życiorys niepospolity PDF

Jakub Bodaszewski
Okupacja rosyjska Sanoka z lat 1914–1915 w świetle źródeł archiwalnych PDF

Agata Duda
Historical Sources of the Jewish Community in Dynów and the Surrounding Villages in the Twentieth Century PDF

Arkadiusz Sołtysik
Działalność Organizacji Syjonistycznej Małopolski Wschodniej na rzecz emigracji Żydów do Palestyny w świetle dziennika „Chwila” (1919–1939) PDF

Zenon Andrzejewski
Otto Axer (1906–1983) – scenograf teatralny – życie i praca PDF

Robert Borkowski
Życie intymne Franciszka Kotuli w świetle jego prywatnych zapisków z lat 1926–1932 PDF

Dariusz Półćwiartek
Działalność komisji gospodarczych przy Zarządzie Okręgowym Stronnictwa Ludowego PDF

Piotr Kozłowski
Rozpoznanie przygotowań III Rzeszy do agresji na Polskę w świetle materiałów wywiadowczych Mazowieckiego Okręgu Straży Granicznej w Ciechanowie, maj – sierpień 1939 roku PDF

Dariusz Jacek Fudali
Bez piłki nożnej… Życie sportowe miasta Tyczyna w XX wieku – zarys historii ... PDF

Materiały i źródła

Marcin Starzyński
Nowsze badania nad statutem czeladzi płócienniczej z Łańcuta (1406) PDF

Krzysztof Łyko
Pamiętnik Stanisława Szaynoka PDF

 

Recenzje

Piotr Kozłowski
Piotr Kołakowski, W obliczu wojny. Polski wywiad wojskowy na hitlerowskie Niemcy 1933–1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2023, ss. 703 PDF

Dariusz Jacek Fudali
Internowani w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa, t. I: Dzienniki i relacje, red. Andrzej Dróżdż, Kraków 2021, ss. 494; t. II: Wspomnienia, wprowadzenie i opracowanie Andrzej Dróżdż, Kraków 2022, ss. 499 PDF

Damian Fudali
Władzy raz zdobytej… Początki systemu komunistycznego w Polsce 1944–1947, red. Mirosław Surdej, Paweł Fornal, Rzeszów – Warszawa 2023, ss. 488 PDF

Wacław Wierzbieniec
Wiktor Emanuel Pordes, Dziennik z oblężonego i okupowanego Przemyśla (1914–1915), przygotował do druku, opatrzył przypisami, przedmową i biografią autora Krzysztof Dawid Majus, Wyd. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, Przemyśl – Tel Aviv 2023, ss. 354 PDF

 

Sprawozdania

Alina Bosak
Jak rozmawiać o Wołyniu w 2023 roku?
Debata o stanie badań i polsko-ukraińskich sporach PDF

Marcin Bukała
Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej – sprawozdanie PDF

Izabella Frużyńska
Głogów Małopolski i Strzyżów, miasteczka jakich wiele – sprawozdanie ze spotkań autorskich i promocji książek PDF

IN MEMORIAM

Zofia Szulc
Wspomnienie o Adamie Szeli (1932–2023) PDF

Wacław Wierzbieniec
Wspomnienie o Luci Retman (1925–2023), która przeżyła Holocaust dzięki pomocy Zofii Pomorskiej PDF

VARIA

Szymon Redlich
Moje mosty PDF